مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TFC

Total Fixed Cost

هزینه ثابت کل در مدیریت مالی بکار میرود.
TFC
ارسال نظر

ارسال نظر