مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADT

Average Daily Traffic

متوسط ترافیک روزانه
حجم کل ترافیک عبوری از قطعه یا نقطه معین یک راه تقسیم بر تعداد روزهای آمارگیری (کمتر از یکسال)
ADT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود