مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AADT

Average Annual Daily Traffic

متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه، حجم کل ترافیک عبوری از قطعه یا نقطه معین یک راه در یکسال تقسیم بر 365 روز.
AADT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود