مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NFA

Nondeterministic Finite Automaton

در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌ناپذیر متناهی یا اتوماتون غیر قابل تعین متناهی یا اتوماتون پشته ای یا ان‌اف‌اِی (Nondeterministic finite automaton - NFA) به اوتوماتون‌هایی گفته می‌شود که در مورد آن‌ها برای برخی از دوتایی‌های حالت و سمبل ورودی امکان عبور به بیشتر از یک حالت جدید اجازه داده شده باشد.
NFA
ارسال نظر

ارسال نظر