مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSOM

Near Field Scanning Optical Microscopy

میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نوعی میکروسکوپ پراب پویشی است که برای بررسی ساختارهای نانومتری به کار می‌رود.
NSOM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود