مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
ENFP

مخفف عبارت ENFP

Extraverted, Intuitive, Feeling, and Prospecting
برونگرا ، شهودی ، احساساتی و آینده نگری...