مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECEF

Earth-centered Coordinate System

سامانه مختصات زمین‌مرکز، زمین‌ایستا با عنوان مخفف ECEF که سامانه مختصات زمین‌مرکزی نیز نامیده می‌شود، یک سامانه مرجع مکانی دکارتی که موقعیت‌ها را در مجاورت زمین (شامل سطح، درون، جو زمین و فضای پیرامون آن) را به‌صورت Y, X و Z و با اندازه‌گیری از مرکز جرم نشان می‌دهد. رایج‌ترین کاربرد این سامانه مختصات در رهگیری مدارهای ماهواره‌ها و سامانه‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی به‌منظور اندازه‌گیری و یافتن موقعیت در سطح زمین است ولی در کاربردهایی مانند پایش جنبش‌های پوسته زمین نیز به‌کار می‌رود.
ECEF
ارسال نظر

ارسال نظر