مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
نهاب

مخفف عبارت نهاب

نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی
سامانه بانکی نهاب، سامانه‌ای یکپارچه،...