مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DCC

Document Control Center

واحد یا مرکز کنترل اسناد که عمدتا در ارتباط با پروژه فعالیت میکند
DCC
ارسال نظر

ارسال نظر