مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XR

Extinction Rebellion

شورش علیه انقراض (مخفف XR) یک جنبش زیست‌محیطی جهانی با هدف اعلام شده به‌کارگیری از نافرمانی مدنی بدون خشونت برای اجبار دولت به منظور اجتناب از نقاطه‌های عطف در سامانه آب و هوایی، از بین رفتن تنوع زیستی و خطر اجتماعی و فروپاشی بوم‌شناختی است.
XR
ارسال نظر

ارسال نظر