مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GRP

Gross Rating Point

ناخالصِ هدف‌زنی‌ها که در انگلیسی به آن GRP گفته می‌شود، اصطلاحی در دامنه‌یِ واژگان صنعت تبلیغ و عبارت است از: جمعِ آنچه که با فهرستی از رسانه‌هایِ تعیین‌شده، به سویِ هدف روانه می‌شود. ناخالصِ هدف‌زنی‌ها برابر است با دسترسی ضرب‌در فراوانی. در فارسی به آن ناخالصِ بینندگان یا شنوندگان هم گفته می‌شود.
GRP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود