مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FDI

Foreign Direct Investment

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید که از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تأثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.
FDI
ارسال نظر

ارسال نظر