مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GR8

Great

GR8 اصطلاح عامیانه در چت، به معنای عالی
GR8
ارسال نظر

ارسال نظر