مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NVM

Never Mind

اصطلاح Nvm در گفتگوهای اینترنتی و عامیانه به معنای Never mind به معنی فراموشش کن ، بیخیال می باشد.
NVM
ارسال نظر

ارسال نظر