مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GPT

Generative Pre-trained Transformer

چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) یک بات مکالمه است که توسط شرکت اوپن ای‌آی توسعه یافته‌است. چت‌جی‌پی‌تی بر روی خانواده مدل زبانی جی‌پی‌تی-۳ اوپن ای‌آی ساخته شده و با تکنیک‌های یادگیری نظارت شده و تقویتی به‌خوبی تنظیم شده‌است.
GPT
ارسال نظر

ارسال نظر