مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FBF

Follow Back Friday

وقتی کاربر از دیگران می‌خواهد در ازای دیدن و لایک کردن عکس، فالو متقابل شوند.
FBF
ارسال نظر

ارسال نظر