مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRY

Sorry

کلمه SRY بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای متأسفم یا پوزش میخواهم می باشد.
SRY
ارسال نظر

ارسال نظر