مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JK

Just Kidding

کلمه JK بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای شوخی می کنم می باشد.
این کلمه گاها در فیلم ها هم استفاده شده است.
JK
ارسال نظر

ارسال نظر