مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSG

Message

کلمه MSG بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای پیام یا پیغام می باشد.
MSG
ارسال نظر

ارسال نظر