مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RSVP

Repondez S'il Vous Plait

مخفف جمله ی فرانسوی Répondez S'il Vous Plaît به معنی لطفا پاسخ دهید.
مخففی است که در دعوت نامه هایی که باید از طرف مدعو پاسخ داده شود نوشته می شود.
RSVP
ارسال نظر

ارسال نظر