مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIP

Diploma

دانشنامه سندی است که پس از گذراندن دوره‌های تحصیلی تعریف شده در هر کشور صادر می‌شود و حاوی مشخصات صاحب مدرک، مرجع صادر کننده، مشخصات رشته و تاریخ اخذ و غیره می‌باشد.
DIP
ارسال نظر

ارسال نظر