مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RRP

Resource Requirement Planning

برنامه ريزي ميزان منابع مورد نياز (RRP) براي تحقق برنامه توليد را محاسبه و سپس اين ظرفيت را با ظرفيت موجود مقايسه مي نمايد.

اين برنامه ريزي به موازات برنامه ريزي توليد قرار دارد.
RRP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود