مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRP

Capacity Requirement Planning

CRP عبارتست از عمل تخمين، اندازه‌گيري، تنظيم حدود و سطوح ظرفيت. فرآيند تخمين آن است كه چه مقدار از منابع، نيروي انساني و ماشين ‌آلات براي تكميل عمل توليد مورد نياز مي باشد. در اين فرايند سفارشات موجود در كارگاه وسفارشات برنامه ريزي شده توسط MRP به عنوان ورودي به CRP وارد شده وپس از انجام فرايند، به ساعات كاري مورد نياز برحسب هريك از مراكز كاري وبه تفكيك دوره هاي زماني تبديل مي گردند.
CRP
ارسال نظر

ارسال نظر