مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MRPII

Manufacturing Resource Planning

MRP II مخفف عبارت Manufacturing Resource Planning، بسطي از MRP است با اين هدف كه ابزارهاي برنامه ريزي ظرفيت را شامل گردد و اين ابزارها يك فصل مشترك مالي است تا بتوان برنامه ريزي عمليات را به اصطلاح هاي مالي برگرداند و نيز يك ابزار شبيه سازي است تا بتوان برنامه هاي ديگر توليد را ارزيابي كرد.
به بیان دیگر يك روش برنامه ريزي كارا براي تمامي منابع سازمان است. اين روش برنامه ريزي اجرايي خود را براساس واحد محصول و برنامه ريزي مالي خود را براساس واحد پول انجام مي دهد.

اين روش داراي قابليت شبيه سازي و يا به عبارت ديگر پاسخگويي به سؤالات چه خواهد شد اگر چنين شود؟(what if) مي باشد.
MRPII
ارسال نظر

ارسال نظر