مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAU

International Astronomical Union

اتحادیه بین‌المللی اختر شناسی (IAU) در سال ۱۳۱۹ تأسیس شد. هدف این سازمان ترقی و حفظ دانش اخترشناسی در تمام زمینه‌هایش در سطح بین‌المللی است.

اعضاء این اتحادیه در سراسر دنیا اخترشناس حرفه‌ای هستند که مدرک Ph.D (دکترا) و یا بالاتر دارند و در فعالیتهای حرفه‌ای و آموزش نجوم شرکت می‌کنند. البته IAU روابط نزدیک با سازمانهایی که در زمینه نجوم آماتوری کار می‌کند، دارد.

همچنین IAU به عنوان مرجعی معتبر در اخترشناسی وظیفه نام گذاری اجرام آسمانی و هر گونه عوارض سطحی آنها را دارد.

فعالیتهای علمی و آموزشی IAU به وسیله ۱۱ بخش علمی آن انجام می‌شود. و در آن بخش‌ها بیش از ۴۰ کمیسیون تخصصی مختلف در تمام زمینه‌های اخترشناسی (شامل بیش از ۷۰ گروه) برنامه ریزی و اجرا) کار می‌کنند.

سیاستهای کاری بلند مدت IAU توسط مجمع عمومی معین می‌شود و توسط هیئت اجرائی به انجام می‌رسد. کارهای انجام شده در IAU روز به روز توسط مسئولین انجام و کنترل می‌شود. نقطه کانونی همه فعالیت‌ها و تحقیقات دبیرخانه IAU در انستیتوی اختریرنک ومایل در فرانسه است.
IAU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود