مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف کارا

درگاه الکترونیکی کارگزاران

از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان اصلی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند و در راستای تجمیع و تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران، درگاه الکترونیکی کارا تهیه گردیده است تا این شرکت ها کلیه خدمات خود را از یک نقطه دریافت کنند. این سامانه مجهز به گواهی دیجیتال بازار سرمایه است، این امر باعث می شود تا صحت تبادل اطلاعات میان شرکت سپرده گذاری و کارگزاران با اعتبار و اطمینان بیشتری انجام و به تدریج مکاتبات فیزیکی و مراجعات حضوری حذف گردد.
کارا
ارسال نظر

ارسال نظر