مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف عطف

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ۱۸ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسؤول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری ایران است. کامران دانشجو متصدی این وزارت است.
عطف
ارسال نظر

ارسال نظر