مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICFI

Iran Cultural Fairs Institute

موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران در راستاي سياست هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در بين اقشار مختلف جامعه اقدام به بر گزاري نمايشگاههاي بين المللي كتاب تهران ، نمايشگاههاي كتاب استاني و نمايشگاههاي متفرقه و موردي ديگر نموده است.

بر گزاري نمايشگاهها يكي از مهمترين رخداد هاي فرهنگي در كشور به شمار مي رود. اين نمايشگاه مكاني است براي تعامل انديشه و تعاطي افكار ميان اقشار مختلف فرهنگي و مكاني است كه در آن قشر توليد كننده، مصرف كننده و توزيع كننده فرهنگ از خواسته ها و انتظارات يكديگر آگاهي پيدا مي كنند.
ICFI
ارسال نظر

ارسال نظر