مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IEDSA

Islamic and Economic Development Scientific Association

انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران
اهداف
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به اسلام و توسعه «انجمن اسلام و توسعه اقتصادی ایران، تشکیل می شود.
IEDSA
ارسال نظر

ارسال نظر