مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IIIE

Iran Institute of Industrial Engineering

انجمن مهندسی صنایع ایران
IIIE
ارسال نظر

ارسال نظر