مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PDO

Protected Designation of Origin

سازمان توسعه خصوصی در اروپا (تعیین حفاظت از منبع)
PDO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود