مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCFAs

Short-Chain Fatty Acid

اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFAs) اسیدهای چرب با کمتر از شش اتم کربن هستند. SCFA ها از تخمیر میکروبی روده ای مواد غذایی غیر قابل هضم به دست می آیند ، منبع اصلی انرژی کولونوسیت ها هستند و آنها را برای سلامت دستگاه گوارش حیاتی می کند.
SCFAs
ارسال نظر

ارسال نظر