مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NASH

Non-Alcoholic SteatoHepatitis

التهاب کبدی غیر الکلی
NASH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود