مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DPD

DePersonalization Disorder

اختلال مسخ شخصیت ،مسخ واقعیت یا اختلال زوال شخصیت (DPD) یک اختلال تجزیه ایست که فرد بیمار احساس جدا شدن از کالبد یا غریبه شدن از خود، انگار که فرد خواب می بیند، یا بیرون از جسم خود ایستاده است و به خود نگاه می‌کند.اين بيماری از علائم سايكولوژيک حمله های اضطرابی نيز ميباشد و فرد احساس نگاه كردن به خود را ميكند. بنزوديازپين مثل آلپرازولام از درمان های اين بيماری می‌باشد.
DPD
ارسال نظر

ارسال نظر