مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LH

Luteinizing Hormone

هورمون لوتئیزان(هورمون لوتئینه کننده (LH) هورمونی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز آزاد می‌شود. این هورمون از دو جزء گلیکوپروتئینی ساخته شده‌است.)
LH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود