مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FSH

Follicle Stimulating Hormone

هورمون محرکه فولیکولی (FSH) هورمونی گلیکوپروتئینی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز در هر دو جنس آزاد می‌شود.
FSH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود