مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LIDDLE test

Low-dose Dexamethasone suppression test

آزمایش سرکوب دگزامتازون برای تشخیص و تمایز میان انواع مختلف سندرم کوشینگ
LIDDLE test
ارسال نظر

ارسال نظر