مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNNL

Pacific Northwest National Laboratory

آزمایشگاه ملی شمال غربی پاسیفیک مشهور به (PNNL) یک مرکز علمی فدرال در ایالت واشینگتن آمریکا است.
PNNL
ارسال نظر

ارسال نظر