مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EAP

Early Access Version

نسخه ای جدید از نرم افزار که زودتر از معرفی رسمی آن برای استفاده قرار می گیرد.
EAP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود