مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EAP

Early Access Version

نسخه ای جدید از نرم افزار که زودتر از معرفی رسمی آن برای استفاده قرار می گیرد.
EAP
ارسال نظر

ارسال نظر