مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAN

Campus Area Network

«شبکه دانشگاهی» که در بعضی برگردان‌ها به آن شبکه پردیس نیز گفته‌اند یک «شبکه رایانه‌ای» است که از اتصال چند «شبکه محلی» (LAN) که همه آنها محدود به یک ناحیه جغرافیایی هستند ساخته می‌شود، مانند محوطه یک دانشگاه، یک مجموعه صنعتی یا یک پایگاه نظامی. می‌توان آن را به عنوان یکی از انواع «شبکه‌های کلان‌شهری» (MAN) به حساب آورد که عموماً محدود به ناحیه‌ای کوچک‌تر از اندازه معمول یک شبکه کلان‌شهری است.

در حالتی که در فضای یک دانشگاه شبکه‌ای از نوع شبکه دانشگاهی داشته باشیم، شبکه مورد نظر محتملا ساختمان‌های دانشکده‌های مختلف شامل بخش‌های آکادمیک، کتابخانه دانشگاه و ساختمان محل اقامت دانشجویان را به یکدیگر متصل می‌کند. شبکه دانشگاهی بزرگ‌تر از یک «شبکه محلی» ولی کوچکتر از یک «شبکه گسترده» (WAN) است.
CAN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود