مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SFF

Standard Flowgram Format

فرمت فلوگرام استاندارد (SFF) فرمت فایل باینری است که برای کد کردن نتایج pyrosequencing از پلتفرم 454 life sciences برای تعیین توالی توان بالا استفاده می‌شود. فایل‌های SFF می‌توانند مشاهده، ویرایش شوند. یا با DNA baser (SFF workbench) تبدیل شوند یا به فرمت FASTQبا اsff2fastq یا seq-crumbs تبدیل شوند.
SFF
ارسال نظر

ارسال نظر