مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCIE

Cico Certified Internetwork Expert

متخصص شبکه بندی سیسکو
CCIE
ارسال نظر

ارسال نظر