مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RIFF

Resource Interchange File Format

منبع تبدیل فرمت فایل ها
RIFF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود