لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SMT

Surface Mount Technology

تکنولوژی نصب سطحی
جهت لحیم کاری های قطعات الکترونیکی
SMT