لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:23
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SOC

Statement of Compliance

بیانیه انطباق می باشد که با عنوان اختصاری SOC در ناقصات و پروژه های مخابراتی شناخته میشود و این فرم در خصوص فرم مشخصات فنی پروژه پر خواهد شد که توسط پیمانکار تکمیل شده و جزو اسناد ماقصه تحویل مناقصه گذار می شود و این فرم نشان میدهند که پیمانکار کدام یک از آیتم های مشخصات فنی را پشتیبانی میکند و یا کدام یک را ساپورت نمیکند.
SOC