مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف G.P

General Practitioner

پزشک عمومیG.P