مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SI

مخفف عبارت SI

International System of Units
سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها که...