مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ROI

Return On Investment

بازگشت سرمایه گذاری
ROI
ارسال نظر

ارسال نظر