مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPSS

Committee on Payment and Settlement Systems

کمیته پرداخت و سیستم های حل و فصل
CPSS
ارسال نظر

ارسال نظر