مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LSC

Leadt Significant Character

کاراکتر با کمترین ارزش.
LSC
ارسال نظر

ارسال نظر